David Astle
The Babylonian Woe

V. FEJEZET
VÉR, SZOMORÚSÁG, EZÜST

A kemény vasszerszámok elterjedése és a főníciaiak által kifejlesztett nagy hatékonyságú ezüstkiolvasztási rendszer(1) az időszámításunk előtti első évezred kezdetén óriási mennyiségű ezüsttel árasztotta el a közel-kelet nemesfém piacait .  Ez azt eredményezte, hogy az ezüst többé már nemcsak a pénzelszámolás alapjaként szolgált, „nyersanyagok, fémek és szolgáltatások viszonylatában,"(2) hanem a fizetés tényleges eszközévé vált, „mint az árucsere minden fokozatának egysége.”  Az időszámításunk előtti első évszázad első felében e gyakorlat nyugat felé terjedt és vitte magával minden gonoszságát.

Egyes templom szervezetek továbbra is megmaradtak — mint Sippur és Uruk — de a főkönyvi-jóváírás-pénz és a forgalomban levő ezüst áradata kis híján még a cserékre vonatkozó isteni törvények emlékét is kitörölte .  A királyok valószínűleg tudatában voltak, hogy a csereegység megteremtése és kibocsájtása hatalmuk forrása, mely által egyes alattvalókat előnyben részesíthetnek, másokat visszautasíthatnak .  Természetesen bizonyára voltak olyanok is, akik ezzel nem voltak tisztában .

Az istenhatalom aláásásának első és legfontosabb lépése, hogy az adott országban az ezüst nemzetközi érteke szerint értékeljék át a csere rendszerét .  Ez nem egyik napról a másikra történt és több ezer évet is igénybe vehetett .  Erre utal, hogy 1500 évvel a pénzérmék állítólagos lídiai feltalálása előtt Babilóniában már ezüst öntecsek voltak forgalomban, mik magukon viselték a templom vagy a kalmár pecsétjét .  És „számos helyen használtak ezüstöt értékalapként, még ha tényleges fizetésre nem is.”(3)

Az asszír, új-babilóniai és perzsa korok azok, ahol világos bizonyítékok által tudjuk nyomon követni a királyok és hatalmuk elkorcsosulását .  Az uralkodók erre az időre már gyakran alig voltak többek, mint a világuralomra törekvő magán pénzteremtő hatalom pompásan feldíszített bábjai. szükség volt rájuk, hogy az emberek feléjük figyeljenek és ne vegyék észre, hogy hódolatuk tárgya körül sötét erő ármánykodik, ami már az Életfa gyökerét rágja .  Ie. 2500-ban az akkád Sargon már azért ment Anatóliába, hogy a mezopotámiai gazdasági közösség nevében megfenyítse Ganes városát.(4)  Valószínűleg, hogy behajtsa a kölcsönöket, vagy azok kamatait .  Cyrus sikerének titka is világossá válik a lídiai Krőzus feletti ie. 546-os győzelmének körülményeiből. A méd Astyages ie. 550-es elmozdításáig, Cyrus csupán jelentéktelen perzsa fejedelem volt .

Krőzus megsértette a nemzetközi pénzhatalmat amikor lefoglalta egyik ügynöke, Sadyattes, kincstárát(5) és teljesen állami kézbe vette a pénzkibocsájtást .  Példát kellett mutatni, hogy elrettentsék a többi fejedelmet az ilyen lépésektől .  A mohó és törekvő Cyrusra esett a választás, hogy e feladatot végrehajtsa .  Az Encyclopædia Britannica 9. kiadásának Sayce professzor által Babilóniáról írt cikke szerint Krőzus nem várta meg Nabu-nahud (a Dániel könyvében szereplő Belshazzar apja) vezetése alatti szövetségeseit(6) és elhamarkodottan harcba szállt Cyrus ellen .  Azonban több mint valószínű, hogy az események igazabb olvasata az lehet, hogy a Cyrus felemelkedését zsoldosokkal és fegyverekkel támogató nemzetközi pénzhatalom indította el az összecsapást — csak úgy, mint Cyrus 14 évvel későbbi, Babilon elleni támadását és más vállalkozásait is .  Befolyásuk által, a bankárok szabotálhatták Nabu-nahud előrehaladását és félrevezethették Krőzust Cyrus és Nabu-nahud(7) erősségére és szándékaira vonatkozólag .

Cyrus győzedelmeskedett és Krőzus teljesen megszégyenült .  Bizonyítván megfelelőségét és készségét, hogy előmozdítsa pénzelői célkitűzését, Cyrus lehetőséget kapott Babilónia viszonylag könnyű elfoglalásara.(8)  Attól kezdve nagyként jelölték Cyrust aki felvette a perzsa birodalom nagy királya címet .

Szükség volt hódító királyokra, mert létük új rabszolgák tömegét biztosította és így pótolta a bányákban gyorsan halók ezreit .  Ők engedélyezték bányák megnyitását is, amikor a kemény vasszerszámok és a fejlett feltárási módszerek elterjedésének eredményeként a bányászat gyors növekedésnek indult .

A pénzforgalom bővítő hatása által, a nemesfém ellátás növekedése az ipar fellendülését eredményezte .  A megnövekedett ipar több rabszolgát kívánt, minthogy akkoriban azok jelentették a munkaerőt, mivel a pénzgazdaság még nem érte el mai fejlettségét .  Következésképpen, nemcsak a bányák követelték rabszolgák folyamatos áradatát, de a bányák termékei által fellendített ipar is .

Csak két mód volt a kopástól, kiviteltől és felhalmozástól sorvadozó pénzgazdaságot új életre keltő nemesfémek beszerzésére .  Az egyik, a rabszolgákat dolgoztató bányászat, (mert szabad munkások alkalmazásával elvétve hozott hasznot(9)).  A másik, a zsákmányolás és fosztogatás .  Mindkettőhöz „hódítókra" volt szükség, mert szabad emberek aligha hajlandók önként rabszolgává válni, vagy összegyűjtött nemesfém készletüket feladni .  Csak a „hódítást" követő terror és a kéjvágytól megbolondult katonák által elkövetett gyalázkodás és fosztogatás érhette el ezt .  Például, az Iliász szerint, Briseis mellett a trójai arany és bronz zsákmány lehetősége volt az, amivel Agamennon visszacsábította Achillest a harcba .

További példaként említhető az asszír Shalmanezer ie. 858-as hadjáratáról szóló tudósítás, ami semmi kétséget sem hagy az őt irányító rejtett erők szándéka és érdeke felől.  Damaszkusz ie. 803-as elfoglalása 20 tálentum aranyat és 2.300 tálentum ezüstöt eredményezett.  A 300 tálentum rézről és 5.000 tálentum vasról nem is beszélve .  Amikor ie. 717-ben Sargon kifosztotta Karkemist-t, 11 tálentum aranyat és 2.100 tálentum ezüstöt zsákmányolt .

Az alábbi táblázat bemutatja a kisebb városok és uralkodók hadisarcait :


Város és uralkodóArany sarcEzüst sarcÉves járandóság
Hattinean3 tálentum100 tálentum10 tálentum ezüst
Karkemis, Sangar3 tálentum70 tálentum1 mina arany, 1 tálentum ezüst
Sam'al, Harii10 tálentum16 mina arany
Arame, Bitaqusi fia6 tálentum
Kummuh, Katazil20 mina ezüst

Tyros, Szidon és az izraeli Jehu láthatóan várakozó állaspontot foglaltak el, hogy a kialakuló helyzetben a legjobb lehetőséget választhassák .  Az ie. 842-es wadi zerzeri csata után azonban siettek sarcot fizetni Asszíriának, bár nyíltan nem kötelezték el magukat mellette .  E csatában Damaszkusz trónbitorló királya, Hazael, végül is megfutamodásra kényszerült és valami 5.000 arámi esett el .  Nem kétséges, hogy jóval több vált rabszolgává.  A diadalmas, de kimerült Shalmanezer nem volt képes tovább folytatni Damaszkusz ostromát és lement a tengerpartra.(10)  Érdemes játszadozni a gondolattal, hogy vajon mi járhatott valójában Shalmanezer fejében amikor a partvidék felé fordult .  Miféle pénzhatalom fegyverezte Hazaelt annyira, hogy valós fenyegetést jelenthetett az asszírokra?  Talán Shalmanezer véres bosszút tervezett, de, miután felismerte, hogy a pusztítás saját fegyverforrásait és a foglyai eladását intéző rabszolgakereskedőket is tönkretenné, úgy döntött, megelégszik a sarccal?

Arados, Symyra és Ushana jóval közelebb volt Ninivéhez mint az arámi államok, de mégsem fizettek sarcot, ami azt bizonyítja, hogy szövetségben álltak az asszírokkal. Hogy hódításaik első hullámában az asszírok nem támadtak Izraelre, Tyrére és Szidonra, azt feltételezi, ezen államok olyan erőket foglaltak magukban, amiket a nemzetközi nemesfémforgalmazók ügynökei irányítottak .  Ezen erő kétségtelenül kapcsolatban állt az asszír hadakat követő rabszolgahajcsár sereggel és így az arámiak haszonkereső ellensége volt .

A nemzetközi pénzhatalom mélyen belefúrta magát az asszírok szívébe .  Az országban bőven volt ipari nyersanyag, így a pénzteremtő erő átadta nekik a hettiták titkos vasmegmunkáló szaktudását .  E korban Asszíria volt erős karjuk .  Akár tudatában voltak ennek az asszírok, akár nem, mindenképpen szoros kapcsolatban kellett állniuk azon egylettel, ami a nemesfémek és a fontosabb nyersanyagok bányászatával és áru- és rabszolga-kereskedelemmel foglalkozott .  E tevékenységet főként Babilónia, Arámia és Fönícia városaiból folytatták .  Figyelembevéve, hogy a föníciai bányatevékenység kiterjedt egészen Britanniáig, ahol a bronz készítéshez szükséges ónt bányászták, feltételezhető, hogy mindenki másnál több asszír hadifoglyot foglalkoztattak .  Olyan távoli helyeken, mint Cornwall, behozott rabszolgákra kellett támaszkodniuk, mintsem helyi hódításra, mert otthonuktól ilyen messze viszonylag gyenge helyzetben lehettek .  Nem szabad figyelmen kívül hagyni az asszírok hódításai által a világ rabszolga piacaira került embertömeg és a nemesfém bányászat korabeli gyors növekedése közötti kapcsolatot .

Némi figyelmet érdemel, hogy amikor Shalmanezer ie. 839-ben Damaszkusztól északra fordult és a királyság fellélegezhetett az asszír nyomás alól, „Hazael, Damaszkusz királya, újra Izrael ellen fordulhatott.”

Amikor Asszíria elfordult Izraeltől, ahonnan zsoldosokat vagy rabszolgakereskedőket kapott, a filiszteusok, az edomiták, az amoriták, de még régi szövetségesei, a tyrosiak is könyörtelenül Jehu király ellen támadtak.(11)  Talán azért, hogy részesülhessenek a Shalmanezer csatáiból összegyűjtött zsákmányból?

A Ninivében, Babilonban, vagy Urban berendezkedett nemzetközi pénzhatalom vasszekrényeibe folyó, megújult nemesfémpénz áradattal bizonyára együtt járt a ma hitelként ismert gyakorlat kibővülése .  A közel-kelet minden főbb városában forgalomban voltak hitellevelek, váltók és mindenek felett, állítólagosan megőrzésben levő értéktárgyakról szóló nyugták.(12)  Ezen, agyag „fizetési kötelezvények" mind a forgalomban lévő pénzkészlet növelését jelentették .  A bankárokat és aranyműveseket egyesítő nagy üzletházak, az elvont pénz manipulálása által, birodalmak sorsát tudták befolyásolni .  Ez napjainkban is így van.  Hogy Babilónia képes volt újra felemelkedni és Szíria ellen vezetni a fenyegetett világot, majd pedig létrehozni az úgynevezett Új Babiloni Birodalmat, azt bizonyítja, hogy a nemzetközi pénzhatalom abban az időben nem a héberek monopóliuma volt .  A héberek, az Egyiptomból kijött izraeliek szövetségeseként, ekkor tűnnek fel világosan a történelemben mint különálló népcsoport .  Még ha a palesztinai őslakosként viselt szerepük viszonylag jelentéktelen is .

Úgy tűnik, az asszírok végső bukása — az ie. 605-ös, ashur-uballiti csatában Nabopolassartól elszenvedett vereséggel — a héberek bukását is jelentette .  Alighogy Nabopolassar szétverte az asszír katonai hatalom utolsó maradványait, fia, Nabukodonozor, Karkemisnél elpusztította a Nékó fáraó alatt újjáéledő Egyiptom seregét, ami nem régiben győzte le a júdai Jósiást a megiddói csatamezőn(13) (közismertebben Armageddon, Krónikák II. 25.20-27) ahol nyolcszáz évvel korábban III. Tahutmes megfutamította a szír szövetség katonáit .

A karkemisi csatában a fáraó teljes vereséget szenvedett és ezzel elveszett Izrael utolsó védelmezője .  Ennek következményeként, ie. 586-ban Izrael is elpusztult .  Vezetői arámi vérrokonaik és talán hittestvéreik sorsára jutottak és elhurcoltak őket szolgaságra Babilonba .  Ott egyeseket a nagy város ipari és pénzügyeinek intezésére alkalmaztak, míg másoknak megengedték, hogy letelepedjenek a Chebar folyó térségében, ami egy nagy öntöző csatorna volt Babilon közelében .  Itt házat is építhettek és földet művelhettek, és megtarthatták faji és vallási mivoltukat .  Lathatóan zártkörű nemzeti életet éltek, amit az is mutat, hogy olyan nacionalista próféta, mint Ezékiel, szabadon taníthatott közöttük .

Közben a város, a régi Elámból és a perzsa magasföldekről felemelkedő, újabb hódító hatalom kezére került, amikor ie. 536-ban a „nagy" Cyrus vezetése alatti perzsa erők, az eltérített csatorna száradó medrében éjjel csendben bevonultak a városba .  Dániel könyve szerint, Babilónia királyát, a büszke Belshazzart, még azon éjjelen megölték .

Említésre méltó, hogy nem sokkal a város perzsa erők általi elfoglalása után „izrael gyermekei" engedélyt kaptak, hogy visszatérjenek az általuk szülőföldjüknek tartott országba.  Emellett támogatást kaptak nemzeti életük újra kezdéséhez és templomuk a újjáépítéséhez.  Babiloni uralkodásának első évében Cyrus rendeletet bocsájtott ki, ami engedélyezte a jeruzsálemi templom újbóli felépítését és visszaadta a vándorlást vezető Sheshbazaarnak a Nabukodonozor által elszállíttatott, valami 5.400 arany és ezüst edényt.(14)  Cyrus az Isten, birodalmában élő, minden szolgájához intézte kinyilatkoztatását, de csak 42.000 válaszolt hívására, ami a héber lakosságnak csak egy töredéke lehetett .  A hébereknek tett különleges engedmények azt sejtetik, hogy Cyrus jelentős támogatást kapott tőlük .  Vagy a legjobb fegyverek beszerzésének finanszírozása, vagy a Babilonon belüli héberek jelentései által .

Joggal feltételezhetjük, hogy a babiloni pénzhatalom teljes mértékben nemzetközi szemléletű volt és közönnyel viseltetett a Ziggurat ősi hite és Marduk(15) imádata iránt — de a Nabukodonozor által helyreállított, Urbeli Ziggurat szándékozott hatásai iránt is .  Még ha az asszír időkben a pénzhatalom talán nem is volt héber, az új babilóniai időben már joggal állítható az erős héber pénzügyi behatás .  De valószínű, hogy az utolsó izraeli államszövetség tagjain (mint a habiru és a hykszoszok leszármazottai) keresztül, már korábban is kapcsolatban voltak a nemzetközi pénzteremtő erővel .

A héber erőszakos és értelmes volt és kiváltságos helyzetbe emelkedett a babiloni pénziparban — ha nevezhetjük így — és megtanulta a pénzváltó szakma titkos fogásait, amik Mózes törvényei szerint természetesen tiltva voltak hazájában. Babilóniában Hamurábi 7. törvénye már régen halott szóvá vált .

Ezsdrás istentelen és kegyetlen rendelkezése, ami az ősiek hazájának tartott földre való visszatéréskor az izraelieket idegen feleségeik elküldésére kényszerítette, valószínűleg a teljes vallási, faji és gazdasági biztonság igényéből eredt. Hasonló ehhez a mai angol quaker szabályzat, ami tiltja a szektán kívüli házasságot.(16)  E szekta vezetői mélyen beleszövődtek a jelenkori banktevékenységbe,(17) ami az emberiséget olyan úton vezeti, ami végkimerüléshez és sorscsapáshoz vezet, ahonnan már nem lesz visszatérés .

Az időszámításunk előtti első évezred „birodalmai" egymás után emelkedtek fel és értek gyászos véget (Asszíria 933-605, Új Babilónia 625-538, Perzsia 538-332) .  Ebből azt vonhatjuk le, hogy olyan világban, ahol az emberek tudatában az értéktárgyak a gazdagsággal váltak egyenlővé, a kincs egy időre az új hatalom kezében halmozódik fel és gazdasági fellendülést teremt .  Azonban nem telik el hosszú idő, mire a gazdagság tovább halad, hogy újabb hitelek alapját alkossa, melyek segítségével a felemelkedésre rendeltetett új „hódító" fegyvereket és zsoldosokat vásárolhat .

A pénzzel és nemesfémmel való foglalkozás eddigre már erősen szakosodott és zártkörű mesterséggé vált és a templomon kívül is képes volt működni .  A templomok azonban sok esetben megengedték, hogy az Istennel hadban álló nemesfém- és rabszolgaforgalmazók fedezetként használják őket és az általuk képviselt szentséget .

A pénz mestereinek csak egy célja volt a titkosság fenntartásán kívül :  önmaguk és bábjaik gazdagítása .  Gyakran a bűnözők kasztjából kerültek ki azok, kiket eszközül használtak .  Bűnöző, mert tevékenységük nagy része, mint az orvgazdaság, pénzhamisítás, érmék hígítása, törvény ellenes volt .  Nyerészkedésük érdekében — tudatosan vagy sem — Isten, a király, a papság, a templom és a hívők természetes életrendjének lerombolását és az Élet Könyvéből való kitörlését keresték .  Minthogy a vallás, a szeretet és képzett pásztorai által vezetett hittel és reménnyel élő ember rendjét a kizsákmányolás rendjének kellett felváltania .  A korábbi kivetettek lesznek ezen új rend vezetői .  Isten, király, templom, hívők feledésbe merülnek és az ember — akibe majd dühöngő, állati szenvedélyeket oltanak — ott marad, útmutatás nélkül bolyongván .  Ha csak az emberiségbe ágyazódott gyűlőlet élő fájdalmai által való hányattatás nem nevezhető útmutatásnak .

Az ősi kelet, uralkodóiban bízó, szerencsétlen tömegei nem fogták fel a valóságot, hogy a szemük elé tárt király messze áll attól, hogy Isten földi fia lehessen és csupán báb az arámi nyelvet beszelő középosztály soraiban ólálkodó összeesküvők kezében.(18)  A hatalom osztálya megvetette az isteneket, királyokat, papokat, népet, és az állam szervezetétől függetlenül, hatalmak felemelésén és porba döntésén ármánykodott .

Ők maguk, pénzkibocsájtási rendszerük diadala által, most már az istenek helyén ültek .  Ezentúl a királyok már időszakosan sem zavarták a pénzkölcsönzőket, ami régebben időről-időre enyhített a nép helyzetén, mint az új babiloni korszakban(19) és az Izraeli Királyság idején.(20)

Egyre nőtt a vagyon és a tőke kegyetlen halmozása és ahol valaha az emberek királyuk odaadó vezetése alatt a nyáj bárányai voltak, most az uralkodók hamis praktikákkal foglalkoztak, melyek a pénzmesterek érdekeit szolgálták és az elveszett népet szorgos juhászkutyaként tetszelgő, őrült farkasok kezére adták .

Napjainkhoz hasonlóan, a nép akkoron is teljes mértékben a pénzemberek jóindulatától függött .  Ezen alakok politikája szükségszerűen az emberiség jóléte ellen irányult .  Gyakorta a háború volt a legfőbb lényeg, mert lerombolta a természetes rendet,(21) újra forgalomba juttatta a felhalmozott értékeket és rabszolgákat szolgáltatott .
1. Alexander del Mar :  History of Precious Metals, 45, 46.o.

2. Leo Oppenheim :  Letters from Mesopotamia, 46.o.

3. Einzig :  Primitive Money, 206.o .  És Kis okmányai az Azag-Bau Házról (3268-2897)

4. Woolley :  Abraham, 122.o.

5. Babelon :  Les Origines de la Monnaie, 106.o.

6. Herodotosz :  Történelem, I.k.

7. A mai kézikönyvek Nabodinusa, aki Belshazzarral együtt uralkodott.

8. Valójában tábornoka, Gobryas vezette a hadakat.

9. Mar :  History of Monetary Systems, 413-442.o.

10. Kraeling :  Aram and Israel, 80.o.

11. Kraeling :  Aram and Israel, 83-34.o.

12. Einzig :  Primitive Money, 225.o.

13. Királyok II. 17.6 :  „És Hóseásnak kilencedik esztendejében bevette Asszíria királya Szamáriát és elhurcolta Izraelt Asszíriába;  és Halában és Háborban a Gózán folyó mellett és a Médek városaiban telepítette le őket .”  Az asszír Sargon fel jegyzései szerint :  „Letekinték Szamáriára és elfoglalám .  27.280 embert (vagy családot) kik abban laktak elhurcoltam .
Minthogy teljesen új népesség került az akkor lakatlan földre (Királyok II. 17.24) különös, hogy 120 évvel később egy zsidónak nevezett herceg kifejezett erőfeszítéseket tett, hogy harcba keveredjen Nékó fáraóval, az újjáéledő Egyiptom erős királyával (Krónikák II. 35.21) :  „És noha követeket külde ő hozzá Nékó, ezt mondván :  Mi közöm te hozzád nékem Júda királya ?  Mert én mostan nem ellened megyek, hanem az én országom ellensége ellen és Isten parancsolta, hogy siessek;  ne tusakodjál az Isten ellen, a ki én velem van, hogy el ne veszessen téged .

14. Smith :  History of the Bible, 475.o.

15. Marduk volt Babilon nemzeti Istene, csakúgy, mint Nannar Uré, és csak Énlil állt fölötte.

16. Encyclopedia of Religion and Ethics :  „Azok lehetnek a társaság tagjai, akik barátok előtt bizonyították a spirituális igazságról való meggyőződésüket, vagy pedig Angliában, barát szülőktől születtek .

17. Cassel: Lloyd's Bank in the History of Banking, 20.o.

18. Oppenheim :  Letters from Mesopotamia, 51.o.

19. Oppenheim :  Letters from Mesopotamia, 46.o.

20. Mózes III. könyve.

21. Mindig a nemesség tűnik el elsőnek a nagyobb háborúkban .  Mint a katonák vezetői, ők esnek el elsőként .  1917-re Európa nemességének java része elpusztult a „nagy” háborúban .